Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celami fundacji są:

1. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz promocji i popularyzacji wartościowych zjawisk z obszaru literatury, muzyki, teatru, tańca i sztuk wizualnych oraz innych obszarów artystycznych.

2. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz rozwoju creative industries – sektorów kreatywnych szeroko rozumianych jako przedsięwzięcia związane z rozprzestrzenianiem dóbr o charakterze twórczym, przekładających się na rozwój kultury, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii cyfrowych i teletechnicznych.

3. Inicjowanie i realizacja innowacyjnych działań na rzecz rozwijania ekspresji twórczej, warsztatu i kreatywności, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych,  a w szczególności odbiorców zamieszkujących tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacji kulturalnej i artystycznej.

4. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz promowania różnorodności kulturowej i artystycznej regionów i krajów jako źródła inspiracji twórczej dla różnorodnych działań artystycznych.

5. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz budowy platformy współpracy kultury, mediów i biznesu wynikającej z idei Corporate Cultural And Social Responsibility – kulturowej i społecznej odpowiedzialności biznesu.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

1. Organizację wydarzeń artystycznych i twórczych oraz konferencji, seminariów i wystaw związanych z działalnością edukacyjną, szkoleniową, badawczą i artystyczną Fundacji.

2. Uczestnictwo i rozwój sieci współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami na rzecz realizacji celów Fundacji.

3. Współpracę z animatorami życia kulturalnego we wszystkich dziedzinach sztuki, poprzez formy współdziałania pozwalające na stałą wymianę doświadczeń, programów nauczania oraz ich wspólnego doskonalenia, konfrontowania metod i form działania, organizowania wspólnych przedsięwzięć artystycznych i popularyzatorskich.

4. Wypracowanie alternatywnych, oryginalnych programów i metod edukacji artystycznej uwzględniających standardy międzynarodowe oraz lokalną specyfikę.

5. Umożliwianie początkującym i utalentowanym twórcom różnorodnych form prezentacji swoich dokonań oraz aktywizacja młodzieży oraz lokalnych grup społecznych w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury.

6. Działanie na rzecz rozwoju kwalifikacji osobistych artystów i pedagogów.

7. Wspieranie działań badawczych oraz stworzenie technicznego zaplecza służącego utrwalaniu i promowaniu dzieł muzycznych wraz z działalnością fonograficzną i wydawniczą.

8. Wspieranie idei ponadgranicznej współpracy oraz rozwijanie nowych projektów artystycznych w konwencji Nowych Form Sztuki.

9. Realizację innowacyjnych projektów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych i teletechnicznych na rzecz edukacji kulturalnej osób należących do grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, a także osoby zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacji kulturalnej.

10. Działania na rzecz kultywowania i upowszechniania kultury polskiej w środowiskach polonijnych.

11. Organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.

12. Zamawianie dzieł sztuki oraz ich promocja.

13. Nabywanie kompozycji oraz dokonywanie zamówień kompozytorskich.

14. Działanie na rzecz ochrony praw do artystycznych wykonań, w szczególności poprzez podejmowanie współpracy z organizacjami zbiorowego zarządzania właściwymi ze względu na pola eksploatacji i rodzaj prowadzonej przez Fundację działalności artystycznej, w zakresie monitoringu korzystania z ich artystycznych wykonań i repartycji.

15. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych.

16. Finansowanie wszelkich działań ukierunkowanych na realizację celów Fundacji.