Cracow Singers oraz Fabio Bonizzoni i Agnieszka Oszańca w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie w dniu 15 grudnia 2023 roku.

Koncert kolędowy – jednocześnie premiera zagraniczną utworów z płyty CD pn. „Och, drogie perły…” zarejestrowanych przez Cracow Singers. Podczas koncertu zaprezentowane zostały cenne zabytki polskiej kultury muzycznej – kolędy oraz ich rekonstrukcje, które zapisane zostały w XVI i XVII wieku w kancjonałach przechowywanych w najstarszym polskim opactwie sióstr Benedyktynek w Staniątkach pod Krakowem.
Cracow Singers wraz z towarzyszeniem włoskich artystów – instrumentalistów, z światowej sławy muzykiem i dyrygentem Fabio Bonizzonim oraz Agnieszką Oszańcą, wspólnie zaprezentowali włoskiej publiczności cenny zbiór kolęd o szczególnej wartości historycznej i artystycznej.
Koncert uhonorował 20-lecie współpracy Krakowa i Mediolanu jako miast bliźniaczych.
Podkreślamy ten znaczący jubileusz jako Cracow Singers, który od czterech lat współpracuje z Artystami z Mediolanu – ze światowej sławy muzykiem i dyrygentem Fabio Bonizzonim wraz z założoną i prowadzoną przez Maestro – orkiestrą barokową La Risonanza.

Kraków otwarty na świat
Kraków PL
OtwartyKraków

WSPÓŁPRACA KRAKOWA I MEDIOLANU – Historia przyjaźni

Początki oficjalnego partnerstwa Krakowa i Mediolanu sięgają 2001 roku, kiedy Prezydenci obu miast podpisali umowę o współpracy partnerskiej. Dwa lata później kontakty te zyskały bardziej zaawansowany status, przyjmując formę zbliźniaczenia. Koncert artystów Cracow Singers odbywa się w roku jubileuszowym, który podsumowuje jego 20-letni okres.

W historii kontaktów krakowsko-mediolańskich jest wiele zrealizowanych wspólnie projektów, ale są i takie, które można nazwać kamieniami milowymi. Należy do nich m.in. Tydzień Krakowa w Mediolanie w 2003 roku, stanowiący szerokoaspektową prezentację naszego miasta, z udziałem wielu wybitnych gości z obu miast. To właśnie wtedy pokazano autorską i unikatową wystawę „Kraków Jana Pawła II. Tryptyk Polski”, którą zainaugurowali ówczesny Metropolita Krakowski Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski oraz arcybiskup senior archidiecezji Mediolanu Kardynał Dionigi Tettamanzi. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli prezydenci Polski i Włoch.

Cztery lata później z kolei Mediolan zaprezentował się w Krakowie. Do dzisiaj wspominamy wspaniały występ artystów Orkiestry Kameralnej Teatru La Scala w Teatrze im. Juliusza Słowackiego.

Oba miasta to ważne ośrodki turystyczne i dlatego wzajemny udział w imprezach targowych, np. w targach turystycznych BIT (Borsa Internazionale di Turismo) jest jedną z form współpracy.

Stolica Lombardii to także jedna z ważniejszych, włoskich kolebek trendów architektonicznych. Stąd też w 2014 roku przedstawiciele władz obu miast
spotkali się w ramach mediolańskich Warsztatów Inwestora, aby wymienić doświadczenia w zakresie inwestycji, problemów związanych z rewitalizacją czy opłat urbanistycznych we Włoszech.

Przez lata realizowaliśmy wspólnie różne wydarzenia i projekty, które sprzyjały wzajemnemu poznawaniu się mieszkańców. Ale ważnym sprawdzianem tej jedności była pandemia koronawirusa. W 2020 roku w godzinach wieczornych, dwa duże obiekty miejskie: Tauron Arena Kraków oraz Centrum Kongresowe ICE Kraków, a także bardzo popularny wśród krakowian most – Kładka Ojca Bernatka, zostały podświetlone w barwach flagi Republiki Włoskiej. Był to nasz gest solidarności z narodem włoskim, jednym z najbardziej dotkniętych ilością zakażeń na naszym kontynencie. Ten symboliczny wyraz jedności został ciepło przyjęty przez władze i mieszkańców Mediolanu.

Trudno zaprzeczyć, że oba miasta bliźniacze posiadają odwieczne, bogate dziedzictwo kulturalne, które stanowi mocną podstawę wspólnych działań. Ich ważniejszym przykładem jest występ mediolańskiego zespołu La Risonanza oraz artystów Cracow Singers, którzy zaprezentowali się podczas koncertu pt. „Komu bije dzwon. Dialog muzyczny Kraków – Mediolan”. Był to punkt programu, wieńczący obchody 500-lecia zawieszenia Dzwonu Zygmunta w Krakowie. W ramach kontynuacji muzycznego dialogu, kolejne koncerty odbyły się we Włoszech: w Mediolanie i Novellarze.

Ten jubileusz to podsumowanie pewnego etapu historii relacji Krakowa i Mediolanu. Ale nadal istnieje duży potencjał dla współpracy w różnych dziedzinach, które są ważne dla obu miast. Przyjaciele dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, bo razem zawsze łatwiej stawiać czoła aktualnym wyzwaniom. Otwieramy zatem kolejny rozdział relacji krakowsko-mediolańskich, a do jego pisania zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i instytucje.


COOPERAZIONE DI CRACOVIA E MILANO – La storia dell’amicizia

Gli inizi del partenariato ufficiale di Cracovia e Milano risalgono al 2001, quando i Sindaci di entrambe le città hanno sottoscritto il patto della cooperazione. Due anni dopo, questi contatti hanno acquisito lo status avanzato, prendendo la forma del gemellaggio. Il concerto degli artisti Cracow Singers ha luogo nell’anno del giubileo che somma il suo periodo di 20 anni.
La storia delle relazioni di Cracovia e Milano è piena dei progetti realizzati insieme, comunque ci sono quelli che si può definire come pietre miliari. Tra essi c’è ad esempio la Settimana di Cracovia a Milan nel 2003 che costituisce la manifestazione multidimensionale della nostra città, con la presenza dei numerosi ospiti nobili di entrambe le città. Era proprio quest’ocasione di presentare la mostra d’autore unica “Cracovia di Giovanni Paolo II. Trittico Polacco”, inaugurata dal Metropolita Cracoviano Padre Cardinale Franciszek Macharski e dall’Archivescovo Senior dell’archivescovato di Milano Cardinale Dionigi Tettamanzi. Quest’evento ha avuto luogo sotto il patronaggio dei Presidenti di Polonia e d’Italia.
Quattro anni dopo la città di Milano, a turno suo, si è presentata a Cracovia. Ricordiamo finora lo spettacolo splendide degli artisti dell’Orchestra Camerale del Teatro La Scala nel Teatro Juliusz Słowacki.

Entrambe le città sono i centri essenziali turistici, perciò la partecipazione reciproca alle fiere, ad esempio la fiera turistica BIT (Borsa Internazionale del Turismo) è una delle forme della cooperazione.

La capitale della Lombardia è anche una delle culle più importanti italiani dei trend architettonici. Pertanto nel 2014 i rappresentanti di entrambe le città
si sono incontrati nell’ambito degli Atelier d’Investitore, avendo per scopo lo scambio delle opinioni nel brano di investimenti, problemi legati alla rivitalizzazione oppure tasse urbanistiche in Italia.

Per anni abbiamo realizzato comunamente dei vari eventi e progetti favorivano al riconoscimento reciproco di abitanti. Comunque, la verificazione essenziale di quest’unità era la pandemia del coronavirus. Nel 2020 la sera, due edifici municipali, cioè Tauron Arena Kraków e il Centro di Congressi ICE Kraków, e il ponte molto riconosciuto tra i cracoviani – la Passerella di Padre Bernatek, sono stati illuminati nei colori della bandiera della Repubblica Italiana. Era il nostro gesto di solidarietà con il popolo italiano, uno dei più colpiti dal numero di contaminazioni sul nostro continento. Questa simbolica espressione di unità è stata ricevuta calorosamente dalle autorità e dagli abitanti di Milano.

È difficile negare che le due città gemelle abbiano un patrimonio culturale antico e ricco che costituisce una solida base per attività comuni. Ne è un esempio importante l’esibizione dell’ensemble milanese La Risonanza e dei Cantori di Cracovia, che si sono presentati in un concerto intitolato „A chi suona la campana”. e dei Cantori di Cracovia, che si sono presentati a un concerto intitolato „A chi suona la campana. Dialogo musicale Cracovia-Milano”. È stato il momento culminante delle celebrazioni per il 500° anniversario dell’impiccagione della Campana di Sigismondo a Cracovia. Nell’ambito della continuazione del dialogo musicale, si sono svolti altri concerti in Italia: a Milano e a Novellara.

Questo giubileo segna la conclusione di una certa fase della storia delle relazioni tra Cracovia e Milano. Ma c’è ancora un grande potenziale di cooperazione in vari campi importanti per entrambe le città. Gli amici condividono le loro conoscenze ed esperienze, perché insieme è sempre più facile affrontare le sfide attuali. Stiamo quindi aprendo un altro capitolo delle relazioni tra Cracovia e Milano, e invitiamo tutte le persone e le istituzioni interessate a scriverlo.


kgm

mk

Share:
  • 260
  • 0